Eseménynaptár
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
a
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


A Magyar Energetikai Társaság Alapszabálya
Frissítve: 2010. február 27.
A február 12-ei Választmányi ülés által elfogadott és a bíróságnál engedélyezési szakban lévő dokumentum, teljes egészében.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

(1) A Társaság neve: MAGYAR  ENERGETIKAI TÁRSASÁG
angolul: Hungarian Energy Association
németül: Ungarische Gesellschaft für Energetik

(2) A Társaság rövidített neve: MET

(3) A Társaság emblémája:

(4) Székhely: Budapest

(5) Társaság pecsétje: Köriratban „Magyar Energetikai Társaság, Budapest, 1991”

(6) Társaság alapítási éve: 1991.

(7) Társaság Felügyeletét ellátó szerv: Budapest Fővárosi Főügyészség
 
(8) A Társaság a Fővárosi Bíróság 1991. május 9-én kelt végzésével 3592 nyilvántartási sorszám alatt lett bejegyezve.

2.§

(1) A Társaság tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarájának.

(2) A Társaság, mint szakmai társadalmi szervezet, önálló jogi személy, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és nem támogat, szervezete pártoktól  független, azoktól anyagi támogatást nem kap, és azoknak támogatást nem  nyújt. Országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.

II.

A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

3.§

(1) A Társaság főfeladata a hazai energetika megújításának szolgálata és társadalmi támogatása a következő feladatok megoldásával:

(1.1) Az energetika területén kifejlesztett eljárások, technológiák és termékek megismertetése, elterjesztésének előmozdítása, különös tekintettel a környezetkímélő energiaellátási megoldásokra.

(1.2) Környezetbarát nemzeti energiapolitika kialakításának és az energetikával összefüggő nemzeti környezetvédelmi célok elérésének elősegítése.

(1.3) Együttműködés az önkormányzatokkal az energetika területén.

(1.4) Az energetika piacgazdasági működésének segítése.

(1.5) Az energetika általános kérdéseit és különböző szakterületeit érintő konferenciák, előadások, szakmai viták és tapasztalatcsere programok szervezése.

(1.6) Az energetika különböző szakterületeire vonatkozó szabályok és szakmai irányelvek kidolgozása.

(1.7) Az energetikai oktatás, szakemberképzés elősegítése, szervezése.

(1.8) Energetikai szaksajtó kiadása.

(1.9) Külföldi - országos és nemzetközi - szakmai szervezetekkel való széleskörű kapcsolatok kialakítása a különböző energetikai szakterületekre vonatkozó tapasztalatcsere érdekében, valamint energiapolitikai és az energetikával összefüggő környezetvédelmi kérdésekben.

(1.10) Az energetika szakmai presztizsének növelése, az energetikai kérdésekre érzékeny közvélemény  kialakításának elősegítése.

(1.11) A műszaki pályára készülő fiatalok és a fiatal műszaki generáció szakmai felkészültségének növelése, identitástudatának erősítése érdekében ifjúsági klubok szervezése, konferenciákon és külföldi tanulmányutakon történő részvételük támogatása. 

(1.12) A szomszédos országokban élő magyar műszaki értelmiség és a műszaki pályára készülő fiatalok támogatása tanulmányaikban, illetve továbbképzésükben, anyanyelvi műszaki kultúrájuk és tudományosságuk kifejlesztésében.

(1.13) A célkitűzések megvalósítására alapítványok létesítése.

(1.14) Történeti kutatások és feldolgozások a magyar energetika köréből.

III.

A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

4.§

(1) A Társaság szervezeti egységekre épül (tagozatok, csoportok, bizottságok, szakbizottságok).

(2) A Társaság nyitott, szabadon csatlakoznak azok a természetes és jogi személyek, akik a Társaság célkitűzéseivel egyetértenek és Alapszabályát elfogadják. A Társaság tagjai szabadon választják meg, hogy mely szervezeti  egységbe kívánnak belépni.

(3) A tagság formái:

(3.1) A Társaságnak rendes, tiszteletbeli, és pártoló tagjai lehetnek.

(3.2) A Társaság rendes tagja lehet az a természetes személy, akit a Társaság valamelyik szervezeti egysége nyilvántartásba vett. Az alapító okiratot aláíró személyek a Társaság  alapító tagjai rendes tag mínőségben.

(3.3) A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit valamelyik szervezeti egység javaslatára a Választmány szótöbbséggel tiszteletbeli taggá nyilvánít.

(3.4) Pártoló tag lehet az a természetes vagy az a jogi személy, a pártok és az önkormányzatok  kivételével,  aki  támogatja a Társaság tevékenységét és működését.

(4) A természetes személyek belépési nyilatkozat kitöltésével kérhetik tagsági felvételüket. A felvételi kérelmekről  rendes tagság esetén az a szervezeti egység, amelybe a jelentkező a felvételét kéri, pártoló tagság esetén és egyes kivételes esetekben az Elnökség dönt.

5. §

(1) A tagok jogai:

(1.1) Használhatják a „MET” tagja címet.

(1.2) Jogosultak bármely szervezeti egységben tevékenykedni.

(1.3) Részt vehetnek a MET rendezvényein.

(1.4) A rendes tagok annál a szervezeti egységnél élhetnek választói jogaikkal és választhatók, ahol nyilvántartásba vették őket.

(1.5) Javaslatokat és indítványokat tehetnek, valamint panasszal fordulhatnak a Társaság bármely testületéhez.

(1.6) Részt vehetnek a Társaság szakértői és vállalkozói tevékenységében.

(1.7) Társasági díjban, kitüntetésben részesülhetnek.

(1.8) A tiszteletbeli tagokat a rendes tagsággal járó jogok illetik meg.

(1.9) A jogi személyiségű pártoló tagot az általa írásban bejelentett természetes személy képviseli, aki szavazati joggal rendelkezik, de tisztségre nem választható.

(2) A tagok kötelezettségei:

(2.1) Az alapszabály rendelkezéseinek, valamint a vezető testületek határozatainak betartása.

(2.2) A Társaság jó hírének előmozdítása és megőrzése, az Alapszabály mellékletét képező Etikai kódexben rögzített magatartási elvek megtartása.

(2.3) Munkájuk, új eredményeik ismertetésével, friss tapasztalataik továbbadásával emeljék a Társaság kiadványainak, rendezvényeinek színvonalát és jó hírnevét erősítsék.

(2.4) Tisztségviselésre történt megválasztásuk esetén a tisztséggel járó feladatok példamutató elvégzése és amennyiben a körülmények megváltozása folytán a tisztséggel járó feladatokat elvégezni nem tudják, felmentésük kérése.

(2.5) A tagságdíj befizetése.

(2.6) A pártoló tagok részéről a Tagság tevékenységének támogatása, hozzájárulás a költségek viseléséhez.

(3) A tagok tagságának megszűnése:

(3.1) A társasági tagság megszűnik
- természetes személy esetében: elhalálozással, kilépéssel, tagdíjfizetés elmulasztása miatt törléssel vagy kizárással,
- jogi személyiségű pártoló tagok esetében: az intézmény megszűnésével, kilépéssel, a Társaság támogatásának megszűnése miatti törléssel vagy kizárással.

(3.2) A kilépés a tag írásbeli bejelentésére a nyilvántartásból való törléssel történik.

(3.3) A kizárás ügyében a Közgyűlés dönt.

6. §

(1) A Társaság vezető testületei:

(1.1) A Közgyűlés a Társaság legfőbb testülete, amelyet valamennyi tag meghívásával évente legalább egyszer össze kell hívni.

(1.2) A Választmány, amely két közgyűlés között irányítja a Társaság tevékenységét. A napi munka irányítására tagjai közül Elnökséget választ.

(1.21) A Választmány tagjai az elnök, az ügyvezető elnök, a Közgyűlés által megválasztott legalább 7, legfeljebb 9 fő, a szervezeti egységek vezetői, és ha van, a tiszteletbeli elnök.

(1.22) Az Elnökség tagjai az elnök, az ügyvezető elnök és a Választmány további négy tagja és ha van, a tiszteletbeli elnök.
(1.3) A szervezeti egységek vezetőségei, amelyeket a szervezeti egységek közgyűlései választanak meg saját szervezeti és működési szabályzatuk szerint.

(2) A Választmány, illetve a szervezeti egységek vezetőségeinek tagjává csak a Társaság rendes tagja választható.

(3) A Közgyűlés feladatai és hatásköre:

(3.1) Jóváhagyja, szükség szerint módosítja a Társaság Alapszabályát és az Etikai kódexét

(3.2) Megválasztja a Társaság elnökét, ügyvezető elnökét és a Választmány választott tagjait, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjait.

(3.3) Határoz más egyesületekkel való egyesülés, szövetségi tagság, a Társaság megszűnése, valamint ezekkel összefüggésben minden gazdasági és vagyoni    kérdésben.

(3.4) Jóváhagyja a Választmány beszámolóját, munkatervét, a Társaság pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót és az Ellenőrző Bizottság jelentését.

(3.5) Visszahívhatja a Társaság elnökét, ügyvezető elnökét, a Választmány választott tagjait, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság elnökét, tagjait.

(4) Közgyűlés működése:

(4.1) A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. Rendkívüli közgyűlést a Választmány határozatára, ill. a tagság 10%-ának, vagy az Ellenőrző Bizottságnak a kezdeményezésére kell összehívni, 30 napon belül az ok és a cél megjelölésével.

(4.2) A közgyűléseket a Választmány nevében az elnök, vagy akadályoztatása esetén az Elnökség által felhatalmazott vezető tisztségviselő hívja össze, az Elnökség készíti elő és bonyolítja le. A meghívókat és az írásos anyagokat a    kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal kell kiküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés napirendjét. A közgyűlés időpontját a Társaság szakfolyóiratában meg kell jelentetni.

(4.3) A Közgyűlés  a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját és napirendjét az eredeti közgyűlés meghívójában ismertetni kell azzal, hogy a változatlan napirenddel megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

(4.4) A Közgyűlés határozatait a napirend szerinti határozati javaslatokról – ha az Alapszabály másként nem intézkedik - egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés alkalmával a napirend helyszíni javaslat alapján akkor módosítható, ha a módosításra vonatkozó előterjesztést a jelenlévők minősített többsége (66%) megszavazza és minden tag jelen van.

(4.5) A Közgyűlést az elnök vagy akadályoztatása esetén az Elnökség által felhatalmazott vezető tisztségviselő vezeti, bármely résztvevő előterjesztést tehet, felszólalhat.

(4.6) A rendes közgyűlés kötelező napirendi pontjai: az Ellenőrző Bizottság    nyilatkozata a Közgyűlés összehívásának szabályosságáról, a napirend elfogadása, a Választmány beszámolója, a pénzügyi beszámoló és az Ellenőrző Bizottság  jelentése.

(4.7) A Közgyűlés megvitatja és értékeli a legutóbbi közgyűlés óta végzett munkát és meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait, határozatokat hoz a napirendben szereplő kérdésekben.

(4.8) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvezető és a Közgyűlés által kijelölt két tag hitelesít.

(4.9.) A Közgyűlés az elnököt és a Választmány további legalább 7, legfeljebb 9 választott tagját 3 éves időtartamra titkos szavazással, nyílt jelölés alapján választja meg. Elnöknek ugyanazon személy egymás után legfeljebb csak két ciklusban választható.

(4.10) A Társaság Ellenőrző Bizottsága elnökének, tagjának/tagjainak és az Etikai Bizottsága elnökének, tagjának/tagjainak visszahívását a Közgyűlés a napirendre tűzést  követően a visszahívás okának ismertetésével nyílt előterjesztés alapján titkos szavazással végzi. A napirendre tűzés feltétele a tagság legalább 10%-ának támogatása.

(4.11) A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Társaság hivatalos lapja mellékleteként illetve a Társaság Internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(5) Választmány feladatai és hatásköre:

(5.1) Két közgyűlés között irányítja a Társaság munkáját, felelős a Társaság arculatának és koncepciójának alakításáért.

(5.2) Állást foglal, döntéseket hoz a Társaságot érintő kérdésekben.

(5.3) Jóváhagyja a Társaság működésével kapcsolatos belső szabályozásokat.

(5.4) Koordinálja és szervezi a Társaság keretén belül folyó szakmai munkát.

(5.5) Dönt a Társasági díjak és kitüntetések adományozásáról, javaslatot tesz nem társasági hatáskörbe tartozó díjak és kitüntetések adományozására.

(5.6) Dönt gazdasági társaság alapítása és alapítvány tétele ügyében.

(5.7) Felel a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáért.

(5.8) Elfogadja az elmúlt pénzügyi év költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót és meghatározza a tárgyévi költségvetést, az éves tagdíjakat.

(5.9) A tagjai közül a napi munka irányítására Elnökséget választ.

(5.10) Az ügyvezető elnök javaslatára jóváhagyja az ügyvezetés tagjait.

(5.11) A Társaságban folyó munka segítésére titkárságot hoz létre.

(5.12) Dönt társasági szakfolyóirat alapításáról és megszüntetéséről.

(5.13) Kinevezi a szakfolyóirat felelős szerkesztőjét.

(5.14) Dönt a szervezeti egységek működésével kapcsolatos Ellenőrző Bizottság-i javaslatokról, szükség esetén összehívja a szervezeti egység    közgyűlését.

(5.15) Tiszteletbeli elnököt választhat.

(6) A Választmány működése:
           
(6.1) A Választmány évente legalább kétszer ülésezik. A Választmány egyharmadának kérésére – az ok és a cél megjelölésével – a Választmányt 30 napon belül össze kell hívni.

(6.2) A Választmány üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét és az Etikai Bizottság elnökét meg kell hívni.

(6.3) Az üléseket az elnökség készíti elő és az elnök vezeti.

(6.4) A Választmány határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(6.5) A Választmány üléseinek határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni.

(6.6) A jóváhagyott költségvetés keretein belül gazdálkodik.

(7) Az Elnökség feladata és hatásköre:

(7.1) Irányítja az országos és nemzetközi szinten szerveződő munkát, a szervezet működését a titkárságon és az ügyvezetésen keresztül.

(7.2) Gondoskodik a szervezet működésének feltételeiről.

(7.3.) Koordinálja a szervezeti egységek munkáját és együttműködését.

(7.4) Határozatot hoz tagfelvételi kérelmekben.

(8) Ügyvezetés tagjai a Társaság napi ügyeinek intézésére az ügyvezető elnök által felkért társasági tagok.

7.§

(1) A Társaság vezető tisztségviselői:
- elnök
- az ügyvezető elnök
- az Elnökség választott tagjai.

(1.1) Az Elnök irányítja a Társaság országos és nemzetközi szinten szerveződő munkáját, és képviseli a Társaságot.

(1.2) Az Ügyvezető Elnök irányítja a szervezet működését, gondoskodik a működés feltételeiről, koordinálja a Tagozatok munkáját és együttműködését, irányítja az ügyvezetés munkáját.

(1.3) Az Elnökség választott tagjai irányítják az egyes feladatkörök elvégzését     és tevékenyen részt vesznek a feladatok teljesítésében.

8. §

(1) A Közgyűlés nyílt jelölés alapján titkos szavazással 3 éves időtartamra 3 tagú Ellenőrző Bizottságot és 2 póttagot választ a Társaság természetes személyű tagjai közül . Az  Ellenőrző Bizottság tagjai a Társaságon belül más választott tisztséget nem tölthetnek be. Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

(2) Az Ellenőrző Bizottság feladata és hatásköre:

(2/1) Minden tekintetben ellenőrzi a Társaság, szervezetei és tagjai Alapszabálynak, törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő működését, gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a titkárságtól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(2/2) Az Egyesület titkárságának munkatársai, valamint az Egyesület tisztségviselői kötelesek az Ellenőrző Bizottság tagjai által kért felvilágosításokat megadni, a vizsgálandó anyagot rendelkezésére bocsátani, az Egyesület könyveibe, irataiba való betekintést biztosítani.

(2/3) Évente két alkalommal végez pénzügyi ellenőrzést és ellenőrzi a gazdálkodás és a költségvetés összhangját, valamint az iratkezelést.

(2/4) Figyelemmel kisérve a Választmány munkáját felülvizsgálja a jegyzőkönyveket, ellenőrzi a határozatokat és azok végrehajtását.

(2/5) Évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a szervezeti egységek tevékenységét és működését.

(2.6) A működés vagy gazdálkodás körében észlelt bármilyen szabálytalanságról    haladéktalanul tartozik értesíteni az elnököt és az ügyvezető elnököt. A szabálytalanságokat köteles kivizsgálni, megállapításait, indítványait jegyzőkönyvben rögzíteni és intézkedés céljából azokat a legközelebbi    választmányi ülésen ismertetni.

(2.7) A Társaság bármely szervezete vagy tagja írásbeli panaszt nyújthat be az Ellenőrző Bizottsághoz , amelyet az köteles kivizsgálni. A panasszal    kapcsolatban határozatot hoz, illetve indítványt tesz, amelyet jegyzőkönyvbe foglal, és az intézkedés céljából a Bizottság elnöke a legközelebbi választmányi ülésen ismertet.

(3) Az Ellenőrző Bizottság eljárási szabályai:

(3/1) Az Ellenőrző Bizottság közvetlen a Közgyűlésnek alárendelt társasági szerv, a Közgyűlésnek tartozik beszámolni, a Közgyűlésnek felelős. A 8§ (2.1) szakaszban meghatározott feladatok végrehajtásáról köteles folyamatosan tájékoztatni a Választmányt.

(3/2) Üléseit, telefonos vagy E-mail útján végzett egyeztetéseit és vizsgálatait maga szervezi.

(3/3) Döntéseit, határozatait, indítványait szótöbbséggel hozza, azok rögzítése jegyzőkönyvben történik.
      
(3/4) Az Ellenőrző Bizottság feladatai ellátása során testületként jár el. Az Ellenőrző Bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével esetileg vagy állandó jelleggel egy vagy több tagját megbízhatja, ez azonban nem érinti a tagok felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést a Bizottság hatáskörébe tartozó más ügyre kiterjessze.

(3/5) Az Ellenőrző Bizottság évközben szükség szerint tart ülést. Az évi rendes közgyűlés előtt azonban feltétlenül ülést kell tartania, amelyen az Egyesület éves költségvetéséről, zárszámadásáról szóló jelentést megvitatják és elfogadják. Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy a jelentés, véleménye és javaslata a Közgyűlés előtti időpontig az Elnökséghez eljusson.

(3/6) Az Ellenőrző Bizottság üléseit, egyeztetéseit annak elnöke szervezi meg. Az írásos jelzést a hely, időpont, napirend feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal ki kell küldeni. Mellékelni kell a napirend fontosabb pontjaira vonatkozó írásos anyagot is.

(3/7) Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt - személyi kérdésekben titkos - egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

9. §

(1) Közgyűlés nyílt jelölés alapján titkos szavazással 3 éves időtartamra 3 tagú (1 póttaggal) Etikai Bizottságot választ a Társaság természetes személyű tagjai közül. Az Etikai Bizottság tagjai maguk közül titkos szavazással elnököt választanak.

(2) Az Etikai Bizottság feladatai:

(2.1) A Társaság jó hírének megőrzése.

(2.2) Az Etikai kódex gondozása, szükség szerint módosításának kidolgozása és előterjesztése.

(2.3) A Közgyűlés által jóváhagyott Etikai kódex alapján megvizsgál minden, a Társaság tagjaival kapcsolatban tudomására jutott etikai panaszt. A vizsgálat eredményét és a konszenzussal hozott döntést jegyzőkönyvben rögzíti és nyilvánosságra hozza. Amennyiben a tag kizárását javasolja, a végső döntést a Közgyűlésnek kell meghoznia.

IV.

A TÁRSASÁG SZERVEZETI EGYSÉGEI

10. §

(1) A Társaság szervezeti egységeit a tagok önszerveződéssel, a Társaság célkitűzéseivel összhangban hozhatják létre a Választmány hozzájárulásával.

(2) A szervezeti egységek lehetnek szakosztályok, szakmai tagozatok, területi  csoportok,  ifjúsági tagozatok és országos  bizottságok. A szervezeti egységek működésük szempontjából nem önálló jogi személyek.

(3) A szakmai tagozatok képezik a tagság szakterületek szerinti tagozódását, az adott szakterületen országos szervezeti egységek. A szakmai tagozatok szakbizottságokra tagozódnak.

(4) A területi tagozatok/csoportok területi szakbizottságokra tagozódnak.

(5) A szervezeti egységek működésüket az alapszabállyal összhangban lévő, saját hatáskörükben készített szervezeti és működési szabályzatban szabályozzák. Ha a szervezeti egység szervezeti és működési szabályzata akadályozza a szervezeti egység szabályzat szerinti működését, akkor        a szervezeti egység kérésére és/vagy az Ellenőrző Bizottság javaslatára a Választmány a soron következő közgyűlésük időpontjáig/időtartamára a szervezeti és működési szabályzatot felfüggesztheti.

(6) A szervezeti egység megszűnik, ha:

(6.1) szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon feloszlatását kimondja,

(6.2) a tevékenysége a Társaság Alapszabályával nincs összhangban, és az Ellenőrző Bizottság javaslatára a Választmány kétharmados szavazati többséggel feloszlatja,

(6.3) tevékenységét több mint egy éve beszüntette, és az Ellenőrző Bizottság javaslatára a Választmány kétharmados szavazati többséggel feloszlatja.

V.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE ÉS GAZDÁLKODÁSA

11. §

A Társaság tevékenysége

(1) A Társaság fő (cél szerinti) tevékenységei:

Energetikai szaklap kiadása
Energetikai tárgyú szabványok és szakmai irányelvek kidolgozása
Energetikai tárgyú hirdetések saját szakfolyóiratban
Tudományos szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások megszervezése
Szakmai szervezetek érdekképviselete

(2) A Társaság melléktevékenységei:

Könyvkiadás
Lapkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás
Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatás, szaktanácsadás és ellátás
Műszaki Természettudományi kutatás és fejlesztés
Piac- és közvélemény-kutatás
Üzletviteli tanácsadás
Szakmai, tervezési tanácsadás
Műszaki tesztelés és elemzés
Hirdetés
Máshová nem sorolt, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Tanórán kívüli oktatás
Oktatás kiegészítő egyéb szolgáltatás
Egyéb, a hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenység

12. §

(1) A Társaság bevételei:

(1.1) Társadalmi bevételek:
- tagdíjak, tagok egyéb befizetései,
- pártoló tagok rendszeres támogatásai,
- pártoló tagok és egyéb jogi személyek eseti támogatásai.

(1.2) A fő (cél szerinti) tevékenységek körében realizált bevételek.

(1.3) Gazdasági – vállalkozási tevékenység területén a mellék tevékenységek körében realizált vállalkozások bevételei.

(1.4) Átmenetileg szabad pénzeszközök kamatai.

(1.5) Pályázatokon nyert juttatások.

13. §

A Társaság gazdasági – vállalkozási tevékenysége:

(1) A Társaság csak a célkitűzéseivel összhangban folytathat vállalkozási tevékenységet, amelyet az Ellenőrző Bizottság felügyel.

(2) A 12.  § (1.2-1.3) szerinti tevékenységben a nem társasági tagok az Ügyvezető Elnök engedélyével vehetnek részt.

(3) A 12.  § (1.3) szerinti tevékenység csak úgy folytatható, ha az azokkal összefüggő szakmai kötelezettségek és felelősség teljes körűen egy vagy több illetékes társasági szervezeti egységre ruházható.

(4) Az adott szervezeti egység (ek) vezetője(i) attól függetlenül felelősséggel tartozik(nak), hogy a munka irányírását személy szerint, vagy megbízottjuk útján végzi(k).

(5) A vállalkozási tevékenységben résztvevők díjazását esetenként az Elnökség állapítja meg.

(6) A Társaság éves költségvetés szerint gazdálkodik. A költségvetést és az éves mérleget az ügyvezető elnök terjeszti jóváhagyásra a Választmány elé.

(7) A Társaság gazdálkodási körében és pénzügyi tevékenységében az ügyvezető elnök kizárólagos jogkörrel rendelkezik és felelősséggel tartozik.

(8) A Társaság központi deviza és forint folyószámlával rendelkezik.

(9) A Társaság tisztségviselői az aláírási jogot – a banki folyószámlák feletti ügyintézés kivételével – a következők szerint gyakorolják: önállóan az elnök illetve az ügyvezető elnök vagy az Elnökség két tagja együtt. A banki folyószámlákkal kapcsolatos ügyintézésben az Elnök az Elnökség bármely tagjával, vagy az Elnökség bármely  két tagja együtt jogosult aláírni. A tiszteletbeli elnöknek nincs aláírási joga.

(10) A Társaság tagjai a Társaság érdekében kifejtett munkájukért tiszteletdíjban részesülhetnek. A javadalmazottak körét és a javadalmazás mértékét a Választmány határozza meg.

(11) A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

VI.

TÁRSASÁGI DÍJAK ÉS CÍMEK

14. §

(1) A Társaság az energetika területén végzett kimagasló szakmai és szervező tevékenység elismerésére címeket, díjakat és kitüntetéseket adományozhat.
Ezek:
(1.1) A „MET Tiszteletbeli Tagja” cím

(1.2) „Heller László díj”

(1.3) „Lévai András a magyar energetikáért” kitüntetés

(2) A Társasági elismerések odaítélésének szabályait a Választmány állapítja meg.

VII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §

Irányadó törvények és jogi szabályozás:

(1) Azokban a kérdésekben, melyekben az Alapszabály nem rendelkezik, az 1989. évi II. törvény,  valamint a PTK és  egyéb jogszabályok az irányadóak.

(2) A Társaság gazdálkodására az (1) szerinti törvényre utaló jogi szabályozás érvényes.

(3) A Társaság 12.  § (1.3) szerinti tevékenységére a tételesen vonatkozó jogi szabályok érvényesek.

16. §

A Társaság működése:

(1) A Társaság a Fővárosi Bíróság nyilvántartása alapján működik.

(2) A Társaság működését a Közgyűlés által elfogadott és az elfogadás napjától hatályos Alapszabály határozza meg.

(3) A működés részleteit a 15 .§ (1)-(3) és az Alapszabállyal összhangban lévő szervezetenkénti működési szabályzatok, továbbá a tevékenységenkénti ügyrendek határozzák meg.

(4) A (3) szerinti szabályozások hatálybalépéséért és aktualizálásáért az Ügyvezető Elnök is felel.

(5) A Társaság vezető testületeinek üléseiről készült jegyzőkönyvek és emlékeztetők gyűjteménye és a hozott határozatok, az éves költségvetés és annak beszámolója, továbbá (3)-ban jelzett szabályozások és ügyrendek a Társaság valamennyi tagja számára hozzáférhetőek.

(6) A vállalkozási tevékenység keretében létrejött műszaki- tudományos alkotások jogvédelmét a Társaság garantálja.

17. §
A Társaság megszűnése:

(1) A Társaság megszűnik, ha:

(1.1) feloszlatását a Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja,

(1.2) más egyesületekkel egyesül,

(1.3) felügyeleti szerve feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja.

(2) A Társaság megszűnése vagy feloszlatása esetén a vagyon felosztásáról a Közgyűlés kétharmados szavazati többséggel dönt.

18. §

Jelen Alapszabályt a Közgyűlés 2010. február 12-én fogadta el, és ettől kezdve hatályos.

Dr. Penninger Antal
elnök
[ Nyomtatható változat ]
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:
Név:
- regisztrálok
Jelszó:

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):
 
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu